Úvod > Ostatní > Mateřská dovolená

Mateřská dovolená

Pojem mateřská dovolená

Zaměstnaná žena má nárok na 28 týdnů mateřské dovolené, pokud porodila 1 dítě. Pokud porodila současně 2 a více dětí, má nárok na mateřskou dovolenou v délce 37 týdnů. Toto období začíná podle určení lékaře šest až osm týdnů před plánovaným porodem. Mateřská dovolená doprovázená porodem musí být minimálně 14 týdnů a za žádných okolností nesmí být ukončena ani přerušena šest týdnů od okamžiku porodu.

Během této doby se čerpá pracovní volno a jsou vypláceny sociální dávky nemocenského pojištění. Jedná se o tzv. peněžitou pomoc v mateřství. Nástup na mateřskou dovolenou se oznamuje zaměstnavateli a v žádném případě o ni nemusí být žádáno.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají také studující na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři, které studovaly nejméně 270 kalendářních dní před porodem, za podmínky, že studium bylo úspěšně dokončeno.

Jak žádat o peněžitou pomoc v mateřství?

Formulář vydává okresní nebo Pražská správa sociálního zabezpečení, který potvrdí gynekolog. Po potvrzení je nutné formulář odevzdat zaměstnavateli, pokud je žadatelka zaměstnaná. Pokud zaměstnání skončilo, vztahuje se na žadatelky ochranná lhůta. Pokud se ochranná lhůta nevztahuje, formulář se odevzdává okresní nebo Pražské správě sociálního zabezpečení.

Peněžitá pomoc v mateřství

Výše peněžité pomoci v mateřství je závislá na výši tzv. denního vyměřovacího základu, který je rozčleněn na 3 pásma. Denní vyměřovací základ, který není redukován, se zjistí jednoduchým výpočtem. Příjem za posledních 12 měsíců se podělí kalendářními dny. Pro určení přesné výše peněžité pomoci v mateřství se neredukovaný denní vyměřovací základ v některých případech upravuje. K tomu slouží 3 hranice, tj. částky 791 Kč, 1186 Kč a 2371 Kč, které stanovují 4 pásma. První pásmo je 1 až 791 Kč, v němž se započítává celá částka denního vyměřovacího základu do výše peněžité pomoci v mateřství. Do druhého pásma spadají částky neredukovaného denního vyměřovacího základu od 791 Kč do 1186 Kč, ve kterém se počítá jen 60 % této výše. Ve třetím pásmu se bere 30 % z částky v intervalu od 1186 Kč do 2371 Kč. V případě překročení hranice 2371 Kč se k výši neredukovaného denního vyměřovacího základu nepřihlíží. Upravený denní vyměřovací základ se násobí počtem kalendářních dní v měsíci a výsledná částka je vyplácena za měsíc zpětně.

Nejnižší měsíční částka peněžité pomoci v mateřství je 7600 Kč. Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí okresní nebo Pražská správa sociálního zabezpečení.

Zaměstnání v době mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené může být zaměstnána, ale až po šestém týdnu po porodu. U stejného zaměstnavatele se musí jednat o jinou práci, než před nástupem na mateřskou dovolenou. Práci lze dělat také pro jiného zaměstnavatele. Pokud má stejný předmět činnosti jako zaměstnavatel původní, je nutné k tomu mít jeho souhlas. Pokud jde o jiný předmět činnosti, nebo vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou činnosti, souhlas není potřeba. Výše přivýdělku není limitována, takže nedochází ke krácení příspěvku peněžité pomoci v mateřství.

Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené

Zaměstnavatel musí zaměstnanci z mateřské dovolené dát práci na původním pracovním místě na původním pracovišti. Pokud došlo u zaměstnavatele ke změně a místo zrušil, musí zaměstnance zařadit na práci podle pracovní smlouvy. Pokud ani toto není možné, nabízí se možnost dohodnout se na změně pracovní smlouvy, která se týká změny druhu práce, nebo rozvázat pracovní poměr z organizačních důvodů, nebo výpověď z organizačních důvodů. V případě posledních dvou možností má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši aspoň trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

© 2007-2024 Maminet.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk